42

Biskup ADAM  ANDRZEJ ROSIEK- Pierwszy Biskup Kościoła . Urodzony 17 listopada 1959 roku. Urodził się w wielodzietnej rodzinie. Wychowany w duchu wielkiej pobożności maryjnej. Ukończył szkołę średnią w Strzegomiu  w 1978 r.  W tym samym roku po złożeniu egzaminów maturalnych  rozpoczyna studia filozoficzno – teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz formację kapłańską w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu . Studia kończy, z dyplomem najlepszego absolwenta roku,  w 1984 roku.  W dniu 26 maja 1984 r. przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk księdza arcybiskupa Henryka Gulbinowicza, metropolity wrocławskiego. Od czerwca 1984 roku czynnie pracuje,  oddając się pracy duszpasterskiej . W latach 1984 – 1987 jest inicjatorem mszy za Ojczyznę, przyciągających tysiące wiernych i sympatyków do Chrystusa . Organizuje cyklicznie tygodnie kultury chrześcijańskiej,  pełniąc przez  lata honorowy urząd kapelana Klubu Inteligencji Katolickiej. Z organizowanych Mszy świętych za Ojczyznę, aktywnej działalności na rzecz pokrzywdzonych przez system totalitarny, staje się obiektem ataków ówczesnych służb.  Misjonarz i niezwykle aktywny rekolekcjonista . W 1986 roku rozpoczyna studia doktoranckie z teologii ekumenicznej. W 1986 roku i następnych organizuje spotkania i tygodnie ekumeniczne na które zaprasza kapłanów i wykładowców Cerkwi Prawosławnej oraz Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego . W 1988 roku składa egzaminy aplikacyjne z prawa. Od 2009 roku na prośbę biskupa Sylwestra Bigaja  – pełnomocnika PNCC w USA i Kanadzie na Polskę czynnie włącza się w proces reformowania Kościoła w Polsce. W takim duchu przystępuje do duchowieństwa PNCC w USA i Kanadzie w 2011 roku,  otrzymując misję pracy w PNKK w RP , którego kapłanem pozostaje do 11 września 2012 roku. W dniu 23 września 2012 roku staje na czele Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Kanadzie Seniorat Misyjny w Polsce tworząc podstawy pod misję Kościoła w Polsce. Tworzy pierwsze  Parafie Senioratu, przyjmuje pierwszych Kapłanów Kościoła . Działa z pełnym mandatem i pełnomocnictwem Biskupa kanadyjskiego.  Od 2011 roku oddaje się niezwykle aktywnej pracy misyjno ewangelizacyjnej na ziemi Polskiej jak również wspomaga prace Kościoła w Kanadzie. Jest autorem wielu prac z zakresu prawa wewnętrznego Kościoła jak również Konstytucji Kościoła  – Statutu Kościoła –  normującego stosunki pomiędzy państwem Polskim a Katolickim Kościołem Narodowym w Polsce ( wcześniej : Polskim Narodowym Katolickim Kościołem w Kanadzie Senioratem Misyjnym w Polsce). Jest twórcą i inicjatorem miesięcznika religijnego Wspólnota Wiary ukazującego się od kwietnia 2013 roku.   Wydał kilka tomików homiletycznych oraz wiele publikacji z zakresu teologii i prawa. Wybrany na biskupa elekta w podwójnej elekcji ( wyborach ) . W dniu 18 października 2013 na Synodzie w Kanadzie  wybrany na biskupa   (czytaj – komunikat Biskupa w sprawie Synodu) . Wybór został potwierdzony  na Synodzie Kościoła w Polsce w dniu 16 sierpnia 2014 roku przez członków Synodu Kościoła w Polsce  ( czytaj – uchwała Zgromadzenia Kościoła w Polsce). W obu przypadkach wybrany jednogłośnie przez biorących udział w glosowaniu . Prowadzi rozliczne kontakty i współpracę o charakterze ekumenicznym. Budując najlepsze stosunki z Kościołem Rzymskokatolickim oraz innymi wyznaniami katolickimi i chrześcijańskimi.Konsekrowany w dniu 31 stycznia 2015 roku. Zainicjował działanie wielkich dziel tworzącego się w Polsce Kościoła. Powołał do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła , Katolicko Narodowy Instytut Charytatywny Misericordia, Towarzystwo Społeczne Civitas Polonia, Kurię Biskupią Kościoła oraz 14 parafii Kościoła w Polsce ( dane na koniec 2019 r.) Twórca Telewizji Katolickiej KKN od 2013 roku codziennie transmitującej na cały świat Mszę świętą.

Prowadzi działania na rzecz jedności Kościoła .  We wrześniu 2015 roku uczestniczył w Erfurcie w spotkaniu Biskupów Europy. W październiku 2015 roku pielgrzymował do grobów Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie, gdzie odbył szereg rozmów z ważnymi hierarchami Kościoła w Watykanie. W ostatnim dniu lipca 2016 roku uczestniczył, na zaproszenie Przewodniczącego Episkopatu Polski, w Mszy świętej rozesłania celebrowanej przez Jego Świątobliwość Ojca świętego Franciszka w Brzegach pod Krakowem . W dniu 16 września 2016 roku przebywał w Watykanie na zaproszenie Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Gerharda Millera , gdzie przeprowadził prezentację Kościoła w Kongregacji. Prowadzi bardzo aktywną działalność misyjną i duszpasterską w Polsce i Europie. Każdego roku przewodniczy pielgrzymce do Medjugorie. W listopadzie 2016 roku przewodniczył narodowej pielgrzymce Kościoła ” do Domu Matki ” w sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Szerzy kult Matki Bożej w kraju i za granicą , aktywnie działa na rzecz rozwoju Kościoła Powszechnego i Katolickiego Kościoła Narodowego. Wybrany na Pierwszego Biskupa Kościoła – Katolickiego Kościoła Narodowego. Z inicjatywy księdza biskupa zostaje zwołany Uroczysty Synod Katolickiego Kościoła Narodowego z okazji pięciolecia otwarcia misji w Polsce. Synod odbywa się w dniach 07 i 08 października 2017 r. 

17 marca 2018 roku udziela sakry biskupiej wybranemu przez Synod Kościoła księdzu  Andrzejowi Lipińskiemu – biskupowi pomocniczemu Kościoła. 19 maja 2019 roku wziął udział, jako współkonsekrator, w konsekracji biskupiej dwóch nowych biskupów katolickich w Niemczech. Są nimi bp Klaus Mass biskup ordynariusz Chrześcijańsko Katolickiego Kościoła w Niemczech oraz bp Tomas Doll – biskup pomocniczy  tego Kościoła . Z inicjatywy biskupa Adama Rośka w tym samym dniu została podpisana wspólna deklaracja wyznania wiary pomiędzy Kościołami w Polsce i Niemczech . Na mocy tej deklaracji obie wspólnoty Kościoła deklarują pełną współpracę i jedność zarówno doktrynalną jak również pastoralną . W dniach od 30 września do 06 października 2019 roku przebywając w Rzymie i w Watykanie odbył szereg spotkań z najważniejszymi hierarchami Kościoła Rzymskokatolickiego w tym,  to najważniejsze,  z Ojcem Świętym Franciszkiem. W dniu 02 października 2019 roku został przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego Franciszka W dniu 25 października 2020 roku został uroczyście uhonorowany tytułem i wyróżnieniem Austriacko Niemieckiej Akademii Wojskowej z Wiednia. Uczelnia przyznała tytuł: Apostoła Miłości i Niestrudzonego Ewangelizatora i misjonarza Europy.15 sierpnia 2022 roku ukoronował złotą koroną skronie Matki Najświętszej na cudownym wizerunku Matki Bożej Florenckiej – Matki Bożej Dobrego Początku w Sanktuarium we Florencji. Podejmuje szereg wysiłków których celem jest zbliżenie w duchu jedności z Kościołem Rzymskokatolickim .Kapłan, biskup i charyzmatyk.