Wigilia Zesłania Ducha Świętego 27 maja 2023

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

20.00  – Celebracja Mszy Świętej w kaplicy biskupiej (nabożeństwo z czytaniami z liturgii Słowa Wigilii Zesłania Ducha Świętego + psalmy)

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Odnowienie sakramentu bierzmowania
 (Darów Świętego Ducha)

Celebracja Słowa Bożego

Pieśń na wejście

Intronizacja księgi Pisma Świętego na Ołtarzu

Ucałowanie Ołtarza, znak krzyża, pozdrowienie, wprowadzenie (ks.), akt pokuty, śpiew: Panie…Chryste…Panie… zmiłuj się nad nami,

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, niech zstąpi na nas moc Ducha Świętego, + abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę * i wypełniali ją w życiu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytania i psalmy (Liturgia Słowa z Mszy Świętej Wigilii Zesłania Ducha Świętego + dodatkowe psalmy)

PIERWSZE CZYTANIE: Rdz  11, 1-9 Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel.

CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU.

Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.

A mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».

A Pan zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, rzekł: «Są oni jednym ludem i mają wszyscy jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem na przyszłość nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»

W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Oto słowo Boże.

PSALM  RESPONSORYJNY:  Ps  115[113B], 1-2. 3-4. 15-16

REFREN: Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę *
za łaskę Twoją i wierność.
Dlaczego mają pytać poganie: *
«Gdzie się ich Bóg znajduje»?

REFREN: Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu

Nasz Bóg jest w niebie, *
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki są ze srebra i złota, *
dzieło rąk ludzkich.

REFREN: Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu

Błogosławieni jesteście przez Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, *
ziemię zaś dał synom ludzkim.

REFREN: Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu

Krótka homilia

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres Pięćdziesiątnicy, + spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, * aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

DRUGIE CZYTANIE: Wj  19, 3-8a. 16-20b Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu.

CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA.

Mojżesz wstąpił do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich moich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz synom Izraela».

Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: «Uczynimy wszystko, co Pan nakazał».

Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu, i uniósł się dym z niej jakby z pieca, i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donioślejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 80 (79), 2ac i 3b, 15–16. 18–19; Ps 23 (22),1–2a.2b–3.5.6 (R.: por. 1)

REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Zbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.

REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy, *
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Krótka homilia

KOLEKTA

Wszechmogący i miłosierny Boże, + spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać, * i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

TRZECIE CZYTANIE: Ez 36,23-28 Dam wam serce nowe i nowego ducha

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA.

To mówi Pan: „Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Panem, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami.
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czyści, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 51,12-13.14-15.18-19

REFREN: Gdy was pokropię, staniecie się czyści.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

REFREN: Gdy was pokropię, staniecie się czyści.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

REFREN: Gdy was pokropię, staniecie się czyści.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
i całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

REFREN: Gdy was pokropię, staniecie się czyści.

Krótka homilia

KOLEKTA

Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom, + zwracaj ku sobie nasze serca, abyśmy napełnieni gorliwością przez Ducha Świętego, * byli mocni w wierze i wytrwali w działaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZWARTE CZYTANIE: Ez  37, 1-14 Duch daje życie.

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA.

Spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe.

I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz».

Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: “Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana”. Tak mówi Pan Bóg: “Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan”».

I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra na nie się naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha.

I powiedział do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: “Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli”».

Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach, wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: “Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas”. Dlatego prorokuj i mów do nich: “Tak mówi Pan Bóg:

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan to powiedziałem i wykonam”, mówi Pan Bóg».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 107,2-3.4-5.6-7.8-9

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Tak niech mówią odkupieni przez Pana,
których wybawił z rąk przeciwnika
i których zgromadził z obcych krain,
ze wschodu i zachodu,
z północy i południa.

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Błądzili na pustynnym odludziu,
do miasta zamieszkałego nie znaleźli drogi.
Cierpieli głód i pragnienie
i wygasło w nich życie.

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

W swoim utrapieniu wołali do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
I powiódł ich prostą drogą,
aż doszli do miasta zamieszkałego.

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Niechaj dziękują Panu za Jego dobroć,
za Jego cuda wobec synów ludzkich,
bo głodnego nasycił,
a łaknącego napełnił dobrami.

REFREN: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Krótka homilia

KOLEKTA

Boże, nasz Ojcze, okaż swoją potęgę wspieraj nas wielką mocą, niech Twoje miłosierdzie przyśpieszy zbawienie, które powstrzymują nasze grzechy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIĄTE CZYTANIE: Jl  3, 1-5 Wyleję Ducha mojego.

CZYTANIE KSIĘGI PROROKA JOELA

To mówi Pan: «Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pana, dzień wielki i straszny.

Każdy jednak, który wezwie imienia Pana, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których Pan wezwał». Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 104,1ab i 24ac.29bc-30.31 i 34

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

SZÓSTE CZYTANIE: Rz 8,22-27 Duch przychodzi z pomocą naszej słabości

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Alleluje, Alleluja, Alleluja

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluje, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA: J 7,37-39 Strumienie wody żywej

Słowa Ewangelii według świętego Jana:

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem:
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”.

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
Oto słowo Pańskie.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

C. Pośród nas pali się Paschał. Zapłonął on w Noc Paschalną, gdyż tam dokonało się zbawienie: miłość odmieniła życie ludzi i narodów. Na zakończenie Okresu Wielkanocnego chcemy jeszcze raz zbliżyć się do tego znaku, aby żar ognia Ducha świętego rozpalał w nas coraz bardziej pragnienie miłości służebnej. światło wiary i miłości przyjmujemy bezpośrednio od Chrystusa lud pośrednio — od tego, kto pomagał nam w drodze wiary. W taki sposób również zapalimy nasze świece: bezpośrednio od paschału lub od tych, którzy przyczyniali się do wzrostu naszej wiary i miłości.

Celebrans zapala swoje świece od paschału. Pozostali mogą zapalić je bezpośrednio od Paschału lub celebransa.

C. Stojąc z zapalonymi świecami w ręku odnówmy nasze chrzcielne przymierze z Bogiem potwierdzone pieczęcią Sakramentu Bierzmowania. Pytam każdego z was:

Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

W. Wyrzekam się.

C. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W. Wierzę.

C. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Dziewicy Maryi, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W. Wierzę.

C. Czy wierzysz w Ducha świętego, Pana i Ożywiciela, którego otrzymałeś w Sakramencie Bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w Dzień Pięćdziesiątnicy?

W. Wierzę.

C. Czy wierzysz w święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W. Wierzę.

C. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W. Amen.

Każdy z uczestników Wigilii (z zapaloną świecą) podchodzi do naczynia z wodą święconą, zanurza rękę, czyni znak krzyża i podchodzi do Ołtarza z wielką czcią całuje go i wraca na swoje miejsce.

ODNOWIENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Po odnowieniu przyrzeczeń chrztu świętego moment odnowienia darów Ducha Świętego z sakramentu bierzmowania

Komentarz: Rozpoczynamy modlitwę o umocnienie w nas darów Ducha Świętego. W postawie stojącej, wyrażającej godność Dzieci Bożych błagać będziemy Ducha Świętego, aby się zmiłował nad nami, wysłuchał i zamieszkał w nas. Duch Święty jest Duchem jedności. On czyni z nas jedną rodzinę – Kościół. On także modli się w nas i uczy nas mówić do naszego Boga – Abba Ojcze, Tatusiu. Podajmy sobie teraz ręce, aby w jedności serc wołać do naszego Ojca.

C. Nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Dzięki Duchowi Świętemu możemy Boga nazywać Ojcem. Módlmy się więc w postawie dziecięcej wobec Boga oraz w postawie braterskiej wobec siebie tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz …

C. Albowiem Twoje jest Królestwo i Potęga i Chwała: Ojca i Syna i Ducha Świętego teraz i zawsze i na wieki wieków.

W. Amen.

LITURGIA ODNAWIANIA DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Komentarz: Za chwilę radosna modlitwa zachęci nas do błagania o siedem darów Ducha świętego. Podczas następującej po nim siedmiokrotnej modlitwy niech każdy z tu obecnych przywołuje, skupiony na zanoszonym przez celebransa tekście modlitwy, Ducha Zmartwychwstałego Jezusa, aby ożywił w nim działanie siedmiorakich darów.

Celebrans śpiewa albo powoli czyta:

C. Boże Wszechmogący, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ty odrodziłeś nas przez wodę Chrztu świętego, uwolniłeś od grzechu i zesłałeś na nas Ducha Świętego Pocieszyciela, udzielając nam Jego pełni w Sakramencie Bierzmowania.

Odnów w nas Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha umiejętności i pobożności, napełnij nas Duchem bojaźni Twojej. Zaprawdę godne to jest i sprawiedliwe Ciebie sławić i wielbić, Ciebie wychwalać, Jedynego prawdziwego Boga, Przyjaciela człowieka, * niewypowiedzianego, niewidzialnego, nieopisanego, wiecznego, niezmiennego, nieograniczonego poznaniem, Stwórcę Wszystkiego i wyzwoliciela Wszystkich. *

Ty wybaczasz nam nasze winy, uleczyłeś wszystkie nasze choroby, Ty uwolniłeś nasze życie od zniszczenia przez Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, wielkiego Boga, Zbawiciela, który jest obrazem Twojej dobroci, Twoim słowem, Bogiem prawdziwym, Przedwieczną Mądrością, Życiem, Uświęceniem, Mocą i prawdziwą światłością *która objawiła nam Ducha świętego, Dobrego Ducha Prawdy, Ducha początku, światło, Ogień, dar i zadatek przyszłego życia, początek wiecznych dóbr, moc życiodajną, źródło uświęcenia, mocą którego jesteśmy uświęceni i oświeceni i możemy Tobie oddać chwałę, uwielbienie i wieczną sławę, jako Bogu naszemu.

Duchu Święty, Ty jak nagły powiew wiatru poruszasz nasze umysły i serca, aby zasłuchane w Twój szum zatrzymały się choć na chwilę i uciszyły, powtarzając za Tobą słowa miłości, uwielbienia i dziękczynienia, skruchy i prośby o to, co Ty sam chcesz nam dać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Modlitwa o odnowienie poszczególnych darów.

Dar mądrości.

Komentarz: Dar mądrości “nieprzebranym jest skarbem dla ludzi, a ci, którzy go używają, stają się uczestnikami boskiej przyjaźni”. Nie jest wiedzą, jaką daje świat, odkrywa nauka, lecz jest umiejętnością rozwiązywania problemów życiowych; to uznanie własnej niewystarczalności i cierpliwe wsłuchanie się i przyjęcie rad, których Bóg udziela na wielorakie sposoby. Prośmy Ducha świętego o udział w Jego Mądrości.

Po I komentarzu i modlitwie ludu:

C. Duchu Święty, Boże, udziel nam daru mądrości, abyśmy umieli należycie rozpoznawać Boga i Jego przymioty, oceniali wszystkie rzeczy w świetle Bożym i pod kątem widzenia celu ostatecznego nas samych i całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Dar rozumu.

Komentarz: Kolejny dar, o który chcemy dziś prosić, to dar rozumu. Dzięki niemu człowiek sądzi o wszystkim w świetle wiary, potrafi właściwie oceniać wypadki w świecie, dostrzega wolę Boga w codziennych doświadczeniach. Wzywajmy Ducha świętego, by umocnił nas tym darem. Po II komentarzu i modlitwie ludu:

Po II komentarzu i modlitwie ludu:

C. Duchu Święty, Boże udzielaj nam daru rozumu, abyśmy mogli należycie rozumieć prawdy wiary, wnikać w ich sens, oceniać ich piękno i harmonię wewnętrzną i wczuwać się w intencje Kościoła nauczającego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Dar rady.

Komentarz: Przez dar rady człowiek w sposób szczególny otwiera się na słuchanie głosu Pana; uzdalnia do podejmowania decyzji, odczytywania i realizacji planów Boga. Wznieśmy nasze wołania do Ducha świętego, by obdarzył nas tym darem.

Po III komentarzu i modlitwie ludu:

C. Duchu święty, Boże udzielaj nam daru rady, byśmy umieli nawet w trudnych przypadkach życiowych poznać, co mamy czynić i jakich używać środków, by postępować zgodnie z wolą Bożą, chroniąc się od nierozważnych zamiarów, a kierując się zawsze i wszędzie rozwagą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.Amen.

Dar męstwa.

Komentarz: Kolejnym jest dar męstwa, który pozwala znosić najtrudniejsze doświadczenia i uzdalnia do odważnego wyznania wiary; to przekonanie, że “wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Prośmy Ducha świętego o siłę do wiernego trwania w Bogu.

Po IV komentarzu i modlitwie ludu:

C. Duchu Święty, Boże udzielaj nam daru męstwa, abyśmy nim uzbrojeni mieli odwagę pokonywania wszelkich trudności na drodze prowadzącej do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Dar umiejętności

Komentarz: Dar umiejętności, to szczególne usposobienie umysłu, które pozwala człowiekowi uchwycić i przeniknąć głęboki sens zawarty w słowach Jezusa, i kierować się zasadami wiary w postępowaniu. Otwórzmy się na przyjęcie tego daru i prośmy Ducha świętego, by go nam udzielił.

Po V komentarzu i modlitwie ludu:

C. Duchu Święty, Boże udzielaj nam daru umiejętności, abyśmy umieli lepiej i pewniej kierować się zasadami w sprawach postępu na drodze życia wewnętrznego, tak obecnie zaniedbanego i niedocenionego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Dar pobożności.

Komentarz: Dar pobożności daje nadprzyrodzone usposobienie, które nakłania człowieka do czynienia dobra, to ufne i radosne zawierzenie Bogu, które budzi w nas pragnienie pełnienia Jego woli; to przekonanie, że tylko gdy Pan jest na pierwszym miejscu, życie może być piękne i pełne. Módlmy się do Ducha Świętego, by odnowił w nas dar autentycznej pobożności.

Po VI komentarzu i modlitwie ludu:

C. Duchu Święty, Boże udzielaj nam daru pobożności, abyśmy na zawsze zachowali w sercu synowskie usposobienie względem Boga, kochali Go jako najlepszego Ojca i umieli Mu tę miłość okazywać miłując bliźnich i dobrze im czyniąc na każdym kroku. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Dar bojaźni Bożej.

Komentarz: Dar bojaźni Bożej pozwala człowiekowi odnaleźć właściwą relację do Boga, która nie jest lękiem, czy zastraszeniem, lecz pełnym miłości i szacunku oddaniem dziecka Ojcu. Wzywajmy Ducha świętego, by umocnił nas swój dar.

Po VII komentarzu i modlitwie ludu:

C. Duchu święty, Boże udzielaj nam daru bojaźni Bożej, abyśmy w świętej obawie przed Najwyższym Majestatem Bożym unikali wszystkiego, co obraża ten Majestat. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Facebooktwitter

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.